BKMA

Byggföretagens verksamhetsledningssystem (BKMA) är stommen i ett framgångsrikt företag i byggbranschen.

Etablerade rutiner, från ledningsmöte till sista spiken, gör det enklare att uppfylla myndigheter, företags och kunders krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Årliga revisioner leder till välkänd certifiering och rustar verksamheten för fler och större uppdrag.

NDE Bygg innehar BKMA, vilket har ersatt de två tidigare verksamhetsledningssystem BF9K och Povel. Läs mer här >

Med certifiering enligt BKMA blir det lättare att uppfylla kundens krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Systemet är utformat för att ge företaget rutiner och stöd för ständig förbättring samt att fortlöpande utveckla verksamhetens egenkontroll. Genom certifieringen underlättas introduktionen av nya medarbetare i företaget och arbetssättet blir enhetligt.

KVALITET

Kvalitetsarbete handlar om att i linje med vår kvalitetspolicy ska vi alltid överlämna våra uppdrag i rätt tid, med noll fel till nöjd kund. NDE Bygg AB utför entreprenader där våra kunder skall känna trygghet med att vi alltid avlämnar entreprenader med kvalitén i centrum genom:

 • Planering före byggstart samt under byggandet. Levande egenkontroller som ser till att vårt mål är att göra rätt första gången och låta nollfelsprincipen vara en ledstjärna.
 • Väl dokumentation under utförande samt avlämnande av relationshandlingar som anger utförande, använt material samt leverantörer.
 • Att tillsammans med våra kunder planera och diskutera eventuella lösningar där kvalitén och miljötänkandet kan förbättras.
 • Åtgärdandet av eventuella anmärkningar inom tidsplanen.
 • Positivt tänkande i alla lägen, trevlig attityd, yrkesskicklig personal.
 • En städad arbetsplats.
MILJÖ

NDE Bygg AB skall arbeta efter en miljöpolicy där vi långsiktigt ställer miljötänkandet i centrum av byggandet på arbetsplatser, lager och kontor med:

 • Källsortering av restprodukter.
 • Planering av vårt arbete för att minimera materialspill, transporter mm.
 • Projektera med utgångspunkt att använda material som inte stör naturens kretslopp.
 • Utförande av entreprenader samt användning av material som främjar och förenklar framtida renoveringar.
 • Avlämnande av relationshandlingar med deklaration av använt material.
 • Påverkan av hela byggprocessen där vi långsiktigt föreslår material och utförande som påverkar utförarens och nyttjarens välmående.
 • Samarbete med leverantörer, underentreprenörer och projektörer som har ett långsiktigt miljötänkande.
ARBETSMILJÖ

NDE Bygg AB skall tillsammans med våra medarbetares engagemang och lyhördhet medverka till en säker och god arbetsmiljö genom:

 • Riskfyllda arbeten kartläggs och utvärderas. Åtgärder vidtas för att minimera riskerna på våra arbetsplatser.
 • Alla anställda känner trygghet och visar respekt mot varandra. Mobbing accepteras inte.
 • Alla har rätt utrustning med sig för att kunna utföra sitt arbete.
 • Arbetsplatserna hålls rena och snygga.
 • Se till att alla trivs och innehar rätt utbildning.
 • Alla som vistas på arbetsplatsen ska vara och bete sig professionellt.
ID06

ID06 – Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen

Genom föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen.

Syftet med ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning – är framför allt för att eliminera svartarbete samt ekonomisk brottslighet men även för att kunna stärka upp den sunda konkurrensen.

ID06 innebär i korthet att:
Uppdragstagaren (underentreprenör/leverantör) är skyldig att i förväg skriftligen anmäla till uppdragsgivaren (general-/totalentreprenör) namn och personnummer på dem som har rätt att vara på byggarbetsplatsen, alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att kunna visa giltig legitimation, alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att bära synlig namnbricka eller dylikt, uppdragsgivaren är skyldig att dagligen föra närvaroförteckning (personalliggare) över alla som vistas på byggarbetsplatsen. Den dagliga närvaroförteckningen ska sparas i två år och hållas tillgänglig för eventuell granskning av Skatteverket.